DÙ LƯỢN - WINGS

YÊN NGỒI - HARNESS

DÙ DỰ PH̉NG - RESERVE PARACHUTE

THIẾT BỊ HỖ TRỢ BAY- INSTRUMENT

GIÁO TR̀NH - BOOK - DVD

#B001: The Art of Paragliding - Book

Tác giả Dennis Pagen - Tài liệu hướng dẫn căn bản dành cho người mới tập dù.

 

#B002: Pilot's training manual - Book

 Sản xuất: WillSwings

Tài liệu hướng dẫn căn bản và nâng cao dành cho người mới tập dù

 

#B003: Understanding the sky - Book

 Sản xuất: Dennis Pagen.

 Tài liệu tham khảo về thời tiết và môi trường phù hợp với các môn thể thao hàng không

 

#B004: Towing Aloft - Book

 Sản xuất: Dennis Pagen.

 Tài liệu tham khảo về towing

 

#B005: Performance Flight - Book

Tài liệu huấn luyện các kỹ năng nâng cao cho diều lượn, dù lượn.

 

#B006: Paragliding The Complete Guide.

Tài liệu huấn luyện dù lượn căn bản.

 

#B007: Paramotoring From The Ground Up

Tài liệu huấn luyện các kỹ thuật dù lượn có động cơ

 

#B008: Powered Paragliding Bible - Book

Tài liệu huấn luyện các kỹ thuật dù lượn có động cơ

 

#D001: Starting Paragliding

 Tài liệu hướng dẫn căn bản dành cho người mới tập dù.

 

 

#D002:

 

#D003: Paraglider Ground Handling

 Tài liệu hướng dẫn nâng cao kỹ thuật kiting dù trên mặt đất.

 

#D004: Paraglider Towing  - DVD

 Sản xuất: Adventure.

 Tài liệu tham khảo về towing

 

#D005: Security in flight - Speed to Fly - DVD

 Sản xuất: Jocky Sanderson's

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng bay an ṭan và tốc độ dành cho pilot

 

#D006: Weather to fly  - DVD

 Sản xuất: Dixon White.

 Tài liệu tham khảo về thời tiết và môi trường phù hợp với các môn thể thao hàng không

 

#D007: Instability II - DVD

 Sản xuất: AirWave

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng căn bản và nâng cao dành cho pilot

 

#D008: Original Dream  - DVD

 Sản xuất: Aerodyne.

 Tài liệu chỉ tham khảo. Không tự ư luyện tập

 

#D009: SAT acro  - DVD

 Sản xuất: Safety Acro Team. Tài liệu chỉ tham khảo. Không tự ư luyện tập

 

#D010: Bali Paragliding - DVD

 Tour Bali tham khảo, khóa học ngắn hạn cùng Lee Scote.

 

#D011: Dynamic Decision -

(.ram format)

 Sản xuất: NOVA. Tài liệu hướng dẫn xử lí t́nh huống đối với các model dù của NOVA.

 

 
 

#D016: ParaToys  - DVD

 Sản xuất: Phil Russman, Lite Touch Films.

 Tài liệu tham khảo về Paramotoring (Dù lượn có động cơ)

 

Liên hệ: info@mkparagliding.com

Tel : 098 321 5 789 - 0903 92 77 17

Design by LeHoang Bach