D LƯỢN - WINGS

YN NGỒI - HARNESS

D DỰ PHNG - RESERVE PARACHUTE

THIẾT BỊ HỖ TRỢ BAY- INSTRUMENT
GIO TRNH - BOOK - DVD
D Dự Phng - Reserve Parachute

 

1. SR II

D dự bị 38m2

 

 

2. SECURAMAX 52

 D dự bị bay đi-TANDEM 52m2

 

Lin hệ: info@mkparagliding.com

Tel : 098 321 5 789 - 0903 92 77 17

Design by LeHoang Bach