Sinh hoạt bay lượn - Hn Hồng cuối năm Đinh Hợi 12&13.01.2008