Xuân 2008 - Ḥn Hồng: Chuyến sinh hoạt bay lượn của các thành viên của MKPG và HNPG nhân dịp Lễ 30.04 và 01.05