Chuyến sinh hoạt bay lượn tại Hn Hồng 18&19-10-2008: Với 12 phi cng d lượn Cường, H, Hưng, Hng, Long, Quang, Hiền, Đng, V, Quang (HNPG), Giang (HNPG) v Ribecto (Brazil)